Звіт

завідуючої про роботу дошкільного навчального закладу №3 «Сонечко»

у 2017/2018 навчальному році

Малиш Маргарити Зігмундівни

перед педагогічним колективом батьківським комітетом, радою та громадськістю на загальних батьківських зборах.

16.05.2018

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017р., Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р.

№ 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 завідувач дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом батьківським комітетом, радою, піклувальною радою та громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом,поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Персональні дані про заклад:

Ставищенський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3«Сонечко» Комунальний заклад Ставищенської селищної ради Київської області розташований : вул. П.Шила, телефон: 045645-18- 80,

електронна пошта: dnz_conechko@meta.ua

ДНЗ було засновано в 1977 році.За проектною потужністю заклад розрахований на 6 груп, які вміщують 120 дітей.

В даний час в ДНЗ №3 «Сонечко» функціонує 6 груп:

- 1 група раннього віку, яку відвідує 25 дітей;

- 5 груп дошкільного віку, які відвідують 114 дітей.

Загальна кількість дітей становить 139 дітей.

Дошкільний навчальний заклад №3 «Сонечко» працює з 8.00 – до17.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем, чергова група з 7.30-17.30

Групові приміщення ДНЗ забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням на 90%. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала

- методичний кабінет;

- медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

- 1 спортивний майданчик.

Навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 липня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

ДНЗ №3 «Сонечко» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України “Про освіту”

- Закону України “Про дошкільнуосвіту”

- Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про цивільну оборону”

- Закону України “Про дорожній рух”

- Закону України “Про відпустки”

- Кодексу Законів”Про працю”

- Закону України “Про мови”

- Програма виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

А також, відповідно Статуту та річного плану роботи ДНЗ, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи був схвалений педагогічною радою від 30.08.2017 року протокол № 1 та погоджений відділом освіти Ставищенської РДА від 09.09.2017 року.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ДНЗ №3 «Сонечко» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

В зв`язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасними дидактичними матеріалами, ІКТ.

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику ТРВЗ, використовуючи ТЗН, ІКТ.

Що стосується навчально-виховної роботи, то вона проводилась відповідно до річного плану у розділі підвищення фахової майстерності основу було зроблено на самоосвіту педагогів. Також проводилось анкетування, тестування, ділові ігри, семінари, семінари – практикуми, брейн - ринги, творчі групи, консультації по запиту із різних розділів програми, майстер клас з проблем мовлення.

Створення умов варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами програми розвитку дитини дошкільного віку регламентувалися річним планом закладу та передбачав вирішення колективом таких завдань:

1. Забезпечували розвиток дітей раннього віку до безболісної адаптації змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

2. Систематизували зміст і засобів навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програм розвитку дитини, створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні, навчально-методичні і матеріально-технічні умови для стовідсоткового охоплення обов’язковою якісною дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку через урізноманітнення моделей і форм її здобуття та покращення фізичного та психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства.

3. Формували у дошкільників національну свідомість та патріотичні почуття шляхом інтегрування в освітньому процесі різних форм роботи з дітьми, методів, засобів педагогічного впливу, видів дитячої діяльності.

4. Упроваджували в освітній процес систему заходів з економічного виховання дошкільників з метою полегшення процесу соціалізації дітей, розширення їх знань про життя сучасного суспільства, закладання основ фінансової грамотності.

5. Забезпечували формування у вихованців соціальної компетенції, навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми засобами ігрової діяльності .

6. Забезпечували умов для зміцнення та збереження фізичного та

психічного здоров`я дітей. Продовжувати навчати малят

турбуватись про власне здоров`я та оберігати його, як найвищу цінність

в житті людини.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

Протягом року були проведені 4 педагогічні ради з них 2 тематичні педагогічні ради:

1. «Про формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими».

2. „Формування здорового способу життя, міцних рухових навичок та розвиток фізичних якостей-передумова цілісної дитячої особистості».

Нові проблеми в системі дошкільної освіти вимагають змін мислення педагогів дошкільних навчальних закладів. Адже саме робота за програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» формує соціальне замовлення на тип вихователя, який зміг би взяти на себе ініціативу щодо перебудови навчально – виховного процесу, трансформуючи його в межах нової моделі дошкільної освіти. Та підготувати дітей старшого дошкільного віку до навчання в Новій Українській школі. Ця перебудова не можлива без ґрунтовної та якісної самоосвіти.

Згідно річного плану роботи курси перепідготовки в КВНЗ «Академія неперервної освіти» пройшли педагоги Туболець Л.П., Романченко І.А., адміністрація постійно створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. Так у поточному році пройшли атестацію педагогічні працівники: Кухарчук І.В., Романченко І.А., Осадча О.В.

Методист та музичний керівник приймали участь у занятті обласної педагогічної студії із теми « Формування пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами театралізованої гри» та заняття обласної педстудії із теми «Використання елементів арт-педагогічних методик у навчально-виховній роботі ДНЗ», які проходили в різних закладах Київської області.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів які працюють в закладі та батьків діти яких відвідують наш заклад. Протягом року методистами було проведено семінари-практикуми : «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності». «Місток порозуміння між батьками та ДНЗ».

Ділову гру: «Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання».

Працювала творча група за темою: «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами музично - театралізованої діяльності». Конкурс-презентація «Не стандартне фізичне обладнання власними руками»

На базі дошкільного закладу на високому рівні було проведено районне засідання круглого столу з вчителями початкових класів на тему : «Нова Українська школа».

Завідуючою, методистом, ДНЗ регулярно, щомісячно надавалися колективні консультації відповідно до плану, а також індивідуальні консультації по запиту. Методична робота з педкадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищувати професійний рівень педагогів, скоординувати зусилля всіх працівників закладу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створювати оптимальні умови для підвищення результативності освітньо-виховного процесу.

Педагоги закладу реалізують зміст освіти через інтеграцію різних видів дитячої діяльності. Заняття вихователі розрізняють за способом організації дітей: групові, під групові, індивідуальні, індивідуально – групові. А за змістом вони інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань.

Перш за все, ми намагались створити у навчальному закладі належні умови для забезпечення якісної дошкільної освіти. Обсяг навчального навантаження, тривалість та форми організації зайнятості дітей відповідають вимогам наявних програм дошкільної освіти. Режим дня кожної вікової групи, розклад зайнятості дітей затверджені педагогічною радою та відповідають рекомендаціям Міністерства освіти і науки України.

У дошкільному навчальному закладі проводилась чітка систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі передбачав чергування різних видів діяльності. Організована зайнятість дітей планувалась з урахуванням розумового та фізичного навантаження. Основним акцентом у навчально-виховній роботі дошкільного закладу була максимальна гуманізація педагогічного процесу.

Упродовж 2017/2018 навчального року щоквартально проводились підсумкові заняття, які допомогали вихователям краще оволодіти інформацією про розвиток навичок та рівень знань кожної окремої дитини та дала можливість планувати і проводити ефективні види діяльності та форми взаємодії з дітьми. Обсяг знань, умінь і навичок дітей усіх груп відповідає віковим та програмовим вимогам; в середньому засвоєння знань знаходиться на високому та достатньому рівні.

Педагоги активно впроваджували матеріали педагогічного досвіду: - вихователь Чечуй Г.Л. з парціальної програми « Вчимося жити разом»;

- вихователь Пацеля Л.О. з парціальної програми «Безмежий світ з LEGO»;

- вихователь Кухарчук І.В. з виконання варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти (Освітня лінія «Шахи»);

- вихователь Романченко І.А. з проблеми «Використання пролонгованого проекту «Дошкільнятам про сталий розвиток: Маленькі люди великого світу».

-вихователь Карпенко О.Л. з використання парціальної програми «Казкова фізкультура».

Педагоги приділяли велику увагу розвитку здібностей та інтересів дітей. Для цього в кожній групі створені умови, оформлені осередки: ігровий, бібліотечний, художній, трудовий, конструктивно-будівельний, природознавчий, національно-патріотичного спрямування, музичний, спортивний. Варто відмітити, що, облаштовуючи ігрові осередки, вихователі дбають про те, щоб через предметно-ігрове середовище максимально розгорнути самостійну творчу активність вихованців, надати їм право власного вибору, збільшити міру їхньої свободи. Вони прагнуть так організувати життя у групі, щоб діти могли гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями іграшок, виявляти свої інтереси, займатись улюбленими справами й на власний розсуд використовувати вільний час.

Велика робота проводиться у другій половині дня це - різноманітні форми роботи з дітьми: довільна діяльність дітей , заняття,театралізована діяльність, самостійна художня діяльність. Також, регулярно проводились святкові ранки на які запрошувалися батьки. Цікавими і змістовними були розваги, лялькові вистави, свято «Посвята в козачата» «спортивні розваги» цікавими були зустрічі з працівниками поліції, Мнсниками, медиками та ін. Постійно проводяться екскурсії по території селища, до школи, пожежної частини, магазинів, аптеки, парку, стадіону тощо. Педагоги постійно використовують інноваційні форми роботи з дітьми дошкільного віку. Інновації в ДНЗ є необхідними для ведення пошуку шляхів розв’язання проблем, наявних в дошкільній галузі; прагнення наших педагогів підвищити якість освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовольняючи зростаючі з кожним роком запити окремих батьків а також для розумної конкуренції між дошкільними установами.

На сайті дошкільного закладу постійно подається калейдоскоп подій всього, що відбувається в садочку, а також всі бажаючі можуть отримати цікаві консультації батькам від педагогів і вузьких спеціалістів закладу. Нами створено відкриту групу у ФБ для спілкування з батьками.

Відповідно до спільного плану роботи НВК №1 та ДНЗ «Сонечко» у 2017/2018 н.р. проводився ряд заходів для поліпшення наступності в роботі дитячого садка і початкової ланки освіти. На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», в дошкільному навчальному закладі протягом 2017 /2018 року функціонувало 2 старші групи для дітей 6-го року життя, всього 40 дітей з них 35, які з 01 вересня 2018 року підуть до школи. Хочеться відмітити роботу вихователів старшої групи «Пізнайко» Пацелі Л.О. та старшої групи «Веселка» Кухарчук І.В. за сумлінне відношення по підготовці дітей до школи. Діагностика та опитування дітей старшого дошкільного віку показали гарну підготовленість їх до школи. Майбутні школярі на 90% засвоїли програму. Перевірка вміння робити звуковий аналіз показала, що діти в групі виконують завдання на 91%, читати вміють 93% дітей груп та мають математичні навички 94 % дітей груп.

Результати опитування дітей, зрізи, заняття, співбесіди з малюками, перегляд поточних і підсумкових занять, режимних моментів, огляди – конкурси виставок посібників до педрад свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в своїй роботі найефективніші методи та прийоми для розвитку і виховання розумних, всебічно розвинутих дітей. Вихователі в своїй роботі використовують диференційований і індивідуальний підходи, показують вміння керувати колективом, володіють інноваційними технологіями навчання дошкільників.

Протягом року на базі дошкільного навчального закладу працював логопедичний пункт який очолює вчитель-логопед Довгалюк Т.П. Результати мовлення було поліпшено завдяки кваліфікованому підходу та постійної праці вчителя-логопеда. Логопедичний пункт відвідувало 18 дітей з яких частково 4дитини та 9діток виправили вади мовлення. Пять дітей залишається в ДНЗ на наступний рік.

На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», на виконання п.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2010 № 1175 « Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (лист МОН України № 1/9 – 263 від 07.05.2007 р.) на виконання наказу відділу освіти «Про проведення обліку дітей дошкільного та підлітків шкільного віку у 2018 році», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням в дошкільних закладах створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому дошкільному закладі, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають на території мікрорайону який обслуговує дошкільний навчальний заклад № 3 «Сонечко». Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільні заклади, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що майже 99% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують заклад.

Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються діти, що не відвідують дошкільні заклади, з метою умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультаційної допомоги сім'ям.В ДНЗ виданий наказ «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» і проводиться робота по виявленню та закріпленню дітей по данному мікрорайону.

У дитячому садку на достатньому рівні ведеться документація, виконання заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, створення безпечних умов навчання та виховання дітей дошкільного віку адміністрацією, педагогічними працівниками та персоналом, який бере участь у навчально-виховному процесі.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я дітей та педагогічних працівників:

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із змінами), статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 а також спільному Наказу МОН молоді та спорту України та Міністерству охорони здоров’я України від 26.02.2013 року

№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Відповідно до штатного розпису, дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально – технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем ДНЗ. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю та в діловому щоденнику керівника. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а кожні 15-17 днів проводиться корекція харчування на останні дні місяця. Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв з боку завідувача та сестри медичної .

Виконання Плану по покращенню організації харчування дітей в ДНЗ на 2017/2018 навчальний рік постійно розглядалося на планівних нарадах при завідувачу, увага вихователів зверталася на виховання культурно – гігієнічних навичок, культуру вживання їжі та зацікавлення дітей процесом прийому їжі.

Питання організації харчування розглядались на групових батьківських зборах, на яких педагоги батьків знайомили з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку Держпродспоживслужби в Ставищенському районі.

Всі продукти приймаються в заклад тільки при наявності відповідних супроводжуючих документів: сертифікату якості та ветеринарного посвідчення.

Батьками заготовлено овочів:

Назва овочів

Кілограми

Картопля

5200тон

Морква

500кг

Буряк

515кг

Цибуля

500кг

Капуста

520кг

Вихователями всіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, питання про харчування розглядається на виробничих нарадах, батьківських зборах.

Питання харчування дітей в закладах освіти знаходиться на постійному контролі у адміністрації закладу.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінньо-зимовий період, є план дій щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного благополуччя учасників навчально - виховного процесу також проводиться постійна роз’яснювальна робота серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється дуже велика увага:

Проводяться сучасні заняття з фізичної культури . Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання, які показують значний прогрес в уміннях та навичках дітей в порівнянні з минулим роком.

Вживання кисневої пінки добре впливає на покращення здоров`я дітей. Так у порівнянні І квартал 2017року та І квартал 2018року показники захворюваності зменшилися з 0,4% до 0,3%.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, багатодітним та дітям учасників АТО:

На початок навчального року було складено та надано до управління освіти та селищної ради списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано розпорядження Ставищенською селищною радою та внутрішній наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: з січня 2018року місяця для пільгових категорій – харчування безкоштовне.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

В дошкільному навчальному закладі №3 «Сонечко» забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи в 2017\2018 навчальному році в дошкільному навчальному закладі не було.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік» від 21 березня 2011р. № 246, відповідно наказу «Про організацію та проведення Тижня безпеки дитини» в ДНЗ № 3 «Сонечко» «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини», з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я та відповідно наказу «Про організацію та проведення Тижня з Охорони праці у 2018 році було проведено «Тиждень охорони праці» з14.05.2018р.-18.05.2018р та «Тиждень безпеки життєдіяльності» з23.04.2018р.-27.04.2018р. Під час проведення цих тижнів, один день у закладі був присвячений цивільній обороні.

Основними цілями та завданнями Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності та Дня цивільної захисту було :

- вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій;

- формування та розвиток у дітей дошкільного віку високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, тощо ;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок пед. працівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

- поліпшення якості навчально – виховної роботи в закладі з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій .

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ДНЗ розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі.

Стан дитячого травматизму.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

· поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

· удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

· пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

За 2017/2018 навчальний рік в нашому закладі травматичних та нещасних випадків не було

Залучення педагогічної та батьківської громадськості

закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Адміністрацією та вихователями ДНЗ, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори.

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів.

- Залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят, розваг, праці, ремонтних робіт. А саме провели конкурс на кращу іграшку виготовлену своїми руками.

Але основним в нашій роботі є те, що дошкільний навчальний заклад «Сонечко» прагне бути тим місцем, де діти завжди можутьфізично розвиватись, зміцнювати здоров’я,реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Діяльність адміністрації з питань управління

Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан об’єкта. Саме з цією метою діяльність адміністрації була злагодженою, систематичною, цілеспрямованою, що своєчасно давало можливість запобігати негативним результатам в роботі. Основною умовою організації контролю є його інтеграція та плановість. З цією метою члени адміністрації розробили щоденні оперативні плани роботи, картки контролю за навчально-виховним процесом, картки управлінських рішень та введений аналіз виконавської дисципліни педагогічних працівників, що суттєво покращило контроль усіх напрямків діяльності закладу та забезпечило своєчасну процедуру надання інформації про стан об’єкту.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання які потребують подальшого відпрацювання. Це стосується зміцнення матеріально – технічної бази, а саме: капітальний ремонт тіньових навісів, та приміщення харчоблоку, ремонт міжпанельних швів східцевої частини будинку, заміна лінолеуму в групах, внутрішно-будинковий ремонт та ін.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Фінансово-господарська діяльність у дошкільному закладі здійснювалась згідно з річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та профспілковим комітетом, про що свідчать наявні довідки,акти , накази.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідуючої та ради ДНЗ. Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально-технічної бази дошкільного закладу з боку бюджету, приміщення і територія дошкільного навчального закладу оснащені необхідним інвентарем, перебувають у належному стані, постійно поповнюються, оновлюється і ремонтується обладнання. Як керівник, я постійно працюю над зміцненням матеріальної бази дошкільного закладу. Протягом року в дошкільному навчальному закладі були створені комфортні умови для перебування дітей.

Завдяки благодійній батьківській допомозі, яка надавалася на добровільній основі, придбані господарчі товари, іграшки, методична література, нові, сучасні меблі, які мають привабливий естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний, безпечний життєвий простір перебування дітей у дошкільному закладі. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, спалень, підсобних приміщень, замінено шпалери ,замінено лінолеум в групах зроблено поточний ремонт на харчоблоці, зроблено . Придбано дитячі меблі в групи, ігрові куточки, замінено столовий посуд на харчоблоці, проведено освітлення до овочесховища. Фонд «Фортеця» подарувала принтер. Сім`я Рожанських придбала апарат для приготування (сингленно-кислородної суміші) пінки. ТОВ «Інтерагроінвест» придбали для дітей новорічні подарунки у кількості 130шт. ПП Олійник забезпечив запчастинами до дитячих шаф. Директор магазину «Наш Край» Л.А. Винокурова презентувала солодощі до «Дня Святого Миколая». ПП О.В. Винокуров надав допомогу у прибиранні території закладу від снігу та обрізку і омолодження дерев на території закладу (машиною «Маніту»).

З фонду селищної ради нашому закладу упродовж 2017 року було виділено на придбання будівельних товарів для ремонту 20 000грн. у 2018році 30 000грн на придбання «Мультимедійного комплексу». Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам, владі за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

А також велика подяка всьому колективу дошкільного закладу за самовіддану працю, терпіння, розуміння, любов до дітей, бажання працювати, навчати підростаюче покоління всьому доброму та прекрасному, що є у цьому світі, всім, хто робив свою роботу на високому професійному рівні, зацікавлено і творчо.

Кращий спосіб зробити дітей хорошимизробитиїхщасливими( Оскар Уайльд).

Кiлькiсть переглядiв: 131

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.