Звіт

завідуючої про роботу дошкільного навчального закладу №3 «Сонечко»

у 2015\2016 навчальному році

Малиш Маргарити Зігмундівни

перед педагогічним колективом батьківським комітетом, радою та громадськістю на загальних батьківських зборах.

19.05.2016

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р.

№ 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 завідувач дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом батьківським комітетом, радою, піклувальною радою та громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом,поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Персональні дані про заклад:

Дошкільний навчальний заклад №3«Сонечко» Ставищенської селищної ради Київської області розташований : вул.. П.Шила, телефон: 5-18- 80,

електронна пошта: dnzconechko@meta.ua

ДНЗ було засновано в 1977 році.За проектною потужністю заклад розрахований на 6 груп, які вміщують 110 дітей.

В даний час в ДНЗ №3 «Сонечко» функціонує 6 груп:

- 1 група раннього віку, яку відвідує 21 дитина;

- 5 груп дошкільного віку, які відвідують 102 дітей.

Загальна кількість дітей становить 123 дітей.

Дошкільний навчальний заклад №3 «Сонечко» працює з 8.00 – до17.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем, чергова група з 7.30-17.30

Групові приміщення ДНЗ забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням на 95%. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-музична зала

-методичний кабінет;

- медичний блок;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

-1 спортивний майданчик.

Навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 липня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

ДНЗ №3 «Сонечко» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України “Про освіту”

- Закону України “Про дошкільнуосвіту”

- Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція0

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про цивільну оборону”

- Закону України “Про дорожній рух”

- Закону України “Про відпустки”

- Кодексу Законів”Про працю”

- Закону України “Про мови”

- Програма виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

- Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

А також, відповідно Статуту та річного плану роботи ДНЗ, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи був схвалений педагогічною радою від 28.08.2015 року протокол № 1 та погоджений Ставищенським відділом освіти від 18.09.2015 року.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ДНЗ №3 «Сонечко» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

В зв`язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасними дидактичними матеріалами.

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику ТРВЗ, використовуючи ТЗН, ІКТ.

Що стосується навчально-виховної роботи, то вона проводилась відповідно до річного плану у розділі підвищення фахової майстерності основу було зроблено на самоосвіту педагогів. Також проводилось анкетування, тестування, ділові ігри, семінари, семінари – практикуми, брейн - ринги, творчі групи, консультації по запиту із різних розділів програми, майстер клас з проблем мовлення.

Створення умов варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами програми розвитку дитини дошкільного віку регламентувалися річним планом закладу та передбачав вирішення колективом таких завдань:

1. Забезпечення розвитку дітей раннього віку до безболісної адаптації змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

2. Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних послуг.

3. Виховання патріотизму у контексті розвитку духовного потенціалу.

4. Розвиток природничо-екологічної компетенції з використанням пошуково-дослідницької роботи.

5. Організація комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

6. Створення умови для зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров`я дітей. Продовжувати навчати малят турбуватись про власне здоров`я та оберігати його ,як найвищу цінність в житті людини.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

Протягом року були проведені 4 педагогічні ради з них 2 тематичні педагогічні ради:

1. Формування екологічного світорозуміння та дитячої допитливості в природничо-дослідницькій діяльності.

2. Комунікативно-мовленнєва діяльність, як засіб всебічного розвитку дитини.

Нові проблеми в системі дошкільної освіти вимагають змін мислення педагогів дошкільних навчальних закладів. Адже саме робота за програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» формує соціальне замовлення на тип вихователя, який зміг би взяти на себе ініціативу щодо перебудови навчально – виховного процесу, трансформуючи його в межах нової моделі дошкільної освіти. Ця перебудова не можлива без ґрунтовної та якісної самоосвіти.

Згідно плану курси перепідготовки в КОІПОПК пройшли педагоги Чечуй Г.Л., Кухарчук Н.В., Пацеля Л.О., Охріменко Н.В. адміністрація постійно створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. Так у поточному році пройшли атестацію педагогічні працівники: Кухарчук Н.В., Пацеля Л.О.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет,який є науково – методичним осередком для педагогів які працюють в закладі та батьків діти яких відвідують наш заклад. Протягом року методистом Остренко О.О. було проведено семінари-практикуми з елементами тренінгу «Екологічне виховання дітей дошкільного віку». Семінар-практикум на тему: «Грамота для дошкільнят». Теоретичний семінар з елементами тренінгу «Мовлення – особлива форма життєдіяльності дитини». Робота творчої групи «Формування основ організації пошуково-дослідницької діяльності як чинника ранньої соціалізації дитини-дошкільника» . В усіх вікових групах оформлено екологічні міні-музеї.Оформлено казковий куточок.

Завідуючою, методистом, ДНЗ регулярно, щомісячно надавалися колективні консультації відповідно до плану, а також індивідуальні консультації по запиту.

Педагоги закладу реалізують зміст освіти через інтеграцію різних видів дитячої діяльності. Заняття вихователі розрізняють за способом організації дітей: групові, під групові, індивідуальні, індивідуально – групові. А за змістом вони інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань.

Протягом року було здійснено шість колективних переглядів.

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Група Відповідальні
1. „Яким я стану, ким я буду, коли подорослішаю.” Жовтень Старша група Сірашова А.П.
2. „Природа нам, як рідний дім» Листопад Старша група Кухарчук І.В.
3. „Світ художника прекрасний і чудовий. Відтворення краси природи в творах художника„ Грудень Молодша група Пацеля Л.О.
4. „Хто як зимує” Лютий Середня група. Кухарчук Н.В.
5. „Цей дивовижний папір” Березень Середня група . Туболець Л.П.
6. „Кольорове дерево» Квітень Ранній вік Романченко І.А.

Педагоги активно впроваджували матеріали педагогічного досвіду вихователя Чечуй Г.Л. з проблеми «В доброму світі дідуся Василя». (програма виховання на засадах педагогічної спадщини В.Сухомлинського), досвід вихователя Туболець Л.П. з проблеми «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами ТРВЗ, досвіду вихователя Пацелі Л.О. з проблеми «Від малечі до творчого інтелектуала або як розбудити здібності малюка методом символічної синектики» (ТРВЗ), педагогічного досвіду вихователя Кухарчук Н.В. з проблеми «Виховувати серцем, через серце, для серця». (В.Сухомлинський), досвіду вихователя Романченко І.А. з проблеми «Художнє слово і дитяче мовлення» (Н.В. Гавриш).

Велика робота проводиться у другій половині дня це - різноманітні форми роботи з дітьми: довільна діяльність дітей , заняття,театралізована діяльність, самостійна художня діяльність. Також, регулярно проводились святкові ранки на які запрошувалися батьки. Цікавими і змістовними були розваги, лялькові вистави, свято «Посвята в козачата» «спортиві розваги» та ін.. Постійно проводять сяекскурсії по території селища, до школи, пожежної частини, магазинів, аптеки, парку, стадіону тощо. Педагоги постійно використовують інноваційні формироботи з дітьми дошкільного віку. Інновації в ДНЗ є необхідними для ведення пошуку шляхів розв’язання проблем, наявних в дошкільній галузі; прагнення наших педагогів підвищити якість освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовольняючи зростаючі з кожним роком запити окремих батьків а також для розумної конкуренції між дошкільними установами.

На сайті дошкільного закладу постійно подається калейдоскоп подій всього, що відбувається в садочку, а також всі бажаючі можуть отримати цікаві консультації батькам від педагогів і вузьких спеціалістів закладу.

Відповідно до спільного плану роботи НВК №1 та ДНЗ «Сонечко» у 2015/2016н.р. проводився ряд заходів для поліпшення наступності в роботі дитячого садка і початкової ланки освіти. На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», в дошкільному навчальному закладі протягом 2015 /2016 року функціонувало 2 старші групи для дітей 6-го року життя, всього 36 дітей з них 36, які з 01 вересня 2016 року підуть до школи. Хочеться відмітити роботу вихователів старшої групи «Бджілка» Чечуй Г.Л. та старшої групи «Дзвіночок» Карпенко О.Л. за сумлінне відношення по підготовці дітей до школи. Діагностика та опитування дітей старшого дошкільного віку показали гарну підготовленість їх до школи. Майбутні школярі на 97% засвоїли програму. Перевірка вміння робити звуковий аналіз показала, що діти в групі виконують завдання на 96%, читати вміють 93% дітей груп та мають математичні навички 96 % дітей груп.

Результати опитування дітей, зрізи, заняття, співбесіди з малюками, перегляд поточних і підсумкових занять, режимних моментів, огляди – конкурси виставок посібників до педрад свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в своїй роботі найефективніші методи та прийоми для розвитку і виховання розумних, всебічно розвинутих дітей. Вихователі в своїй роботі використовують диференційований і індивідуальний підходи, показують вміння керувати колективом, володіють інноваційними технологіями навчання дошкільників.

Протягом року на базі дошкільного навчального закладу працював логопедичний пункт який очолює вчитель-логопед Довгалюк Т.П. Результати мовлення було поліпшено завдяки кваліфікованому підходу та постійної праці вчителя-логопеда. Логопедичний пункт відвідувало 20 дітей 16 з яких випраивли вади мовлення.

На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», на виконання п.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2010 № 1175 « Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (лист МОН України № 1/9 – 263 від 07.05.2007 р.) на виконання наказу відділу освіти «Про проведення обліку дітей дошкільного та підлітків шкільного віку у 2016 році», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням в дошкільних закладах створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому дошкільному закладі, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають на території мікрорайону який обслуговує дошкільний навчальний заклад № 3 «Сонечко». Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільні заклади, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що майже 100% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують заклад.

Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються діти, що не відвідують дошкільні заклади, з метою умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультаційної допомоги сім'ям. В ДНЗ виданий наказ «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» і проводиться робота по виявленню та закріпленню дітей по данному мікрорайону.

У дитячому садку на достатньому рівні ведеться документація, виконання заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, створення безпечних умов навчання та виховання дітей дошкільного віку адміністрацією, педагогічними працівниками та персоналом, який бере участь у навчально-виховному процесі.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я дітей та педагогічних працівників:

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із змінами), статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 а також спільному Наказу МОН молоді та спорту України та Міністерству охорони здоров’я України від 26.02.2013 року

№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Відповідно до штатного розпису, дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально – технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем ДНЗ. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю та в діловому щоденнику керівника. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а кожні 15-17 днів проводиться корекція харчування на останні дні місяця. Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

За поточний навчальний рік представниками МУ ГУ Держсанепідслужби 2 рази проводились перевірки, але порушень виявлено не було, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв з боку завідувача та сестри медичної .

Виконання Плану по покращенню організації харчування дітей в ДНЗ на 2015/2016 навчальний рік постійно розглядалося на планівних нарадах при завідувачу, увага вихователів зверталася на виховання культурно – гігієнічних навичок, культуру вживання їжі та зацікавлення дітей процесом прийому їжі.

Питання організації харчування розглядались на групових батьківських зборах, на яких педагоги батьків знайомили з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей.

За результатами контролю та згідно перевірки яка проводилась в листопаді 2015р. по організації харчування дітей з боку МУ ГУ Держсанепідслужби, Департаменту освіти та районного відділу освіти у 2015/2016 навчальному році суттєвих пропозицій та зауважень не було.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактикикишковихзахворюваньпрацівникисувородотримуютьсявстановленихвимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь ікишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку МУ ГУ Держсанепідслужби.

Всі продукти приймаються в заклад тільки при наявності відповідних супроводжуючих документів: сертифікату якості та ветеринарного посвідчення.

Батьками заготовлено овочів:

Назваовочів кілограми
Картопля 3720тон
Морква 430кг
Буряк 475кг
Цибуля 460кг
Капуста 430кг

Використано коштів на харчування дітей:

Місяць Бюджет Бат.плата Спонсорськіпродукти Вартістьдітодня Кількістьдітоднів
60% 40%
Вересень 9319,21 6212,80 4495,00 4,01 1552,00
Жовтень 8824,16 5882,78 4008,00 4,19 1402,00
Листопад 9283,94 6189,30 5231,97 3,92 1578,00
Грудень 10518,94 7012,63 4549,50 4,34 1617,00
Січень 4557,13 3038,09 2431,50 4,50 675,00
Лютий 7068,57 4712,39 2669,50 4,11 1148,00
Березень 7635,60 5090,40 2879,70 3,67 1386,00
Квітень 9720,08 6480,06 3465,00 3,97 1632,00
Травень
СУМА 66927,63 44618,45 29730,17 4,09 10990,00

Вихователями всіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв. За результатами контролю проводяться ндивідуальні бесіди, питання про харчування розглядається на виробничих нарадах, батьківських зборах.

Питання харчування дітей в закладах освіти знаходиться на постійному контролі у адміністрації закладу.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, є план дій щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного благополуччя учасників навчально - виховного процесу також проводиться постійна роз’яснювальна робота серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

Зміцненнюздоров’я вихованців в закладі приділяється дуже велика увага:

Проводяться сучасні заняття з фізичної культури . Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання, які показують значний прогрес в уміннях та навичках дітей в порівнянні з минулим роком.

Вживання кисневої пінки добре впливає на покращення здоров`я дітей. Так у порівнянні І квартал 2015року та І квартал 2016року показники захворюваності зменшилися з 3,6% до 0,7%.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, багатодітним та дітям учасників АТО:

На початок навчального року було складено та надано до управління освіти та селищної ради списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, а з січня місяця для пільгових категорій – харчування безкоштовне.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

В дошкільному навчальному закладі №3 «Сонечко» забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи в 2015\2016 навчальному році в дошкільному навчальному закладі не було.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік» від 21 березня 2011р. № 246, відповідно наказу «Про організацію та проведення Тижня безпеки дитини» в ДНЗ № 3 «Сонечко» «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини», з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я та відповідно наказу «Про організацію та проведення Тижня з Охорони праці у 2016 році був проведений Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності. Під час проведення цього тижня, один день у закладі був присвячений цивільній обороні.

Основними цілями та завданнями Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності та Дня цивільної захисту було :

- вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій;

- формування та розвиток у дітей дошкільного віку високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, тощо ;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок пед. працівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

- поліпшення якості навчально – виховної роботи в закладі з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій .

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знаньпроправила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ДНЗ розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі.

Стан дитячого травматизму.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

· поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

· удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

· пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

За 2015/2016 навчальний рік в нашому закладі травматичних та нещасних випадків не було.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості

закладу до управління його діяльністю; співпраця з

громадськими організаціями

Адміністрацією та вихователями ДНЗ, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори.

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів.

- Залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят, зваг, праці.

Але основним в нашій роботі є те, що дошкільний навчальний заклад «Сонечко» прагне бути тим місцем, де діти завжди можутьфізично розвиватись, зміцнювати здоров’я,реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Діяльність адміністрації з питань управління

Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан об’єкта. Саме з цією метою діяльність адміністрації була злагодженою, систематичною, цілеспрямованою, що своєчасно давало можливість запобігати негативним результатам в роботі. Основною умовою організації контролю є його інтеграція та плановість. З цією метою члени адміністрації розробили щоденні оперативні плани роботи, картки контролю за навчально-виховним процесом, картки управлінських рішень та введений аналіз виконавської дисципліни педагогічних працівників, що суттєво покращило контроль усіх напрямків діяльності закладу та забезпечило своєчасну процедуру надання інформації про стан об’єкту.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання які потребують подальшого відпрацювання. Це стосується зміцнення матеріально – технічної бази, а саме: капітальний ремонт тіньових навісів, установка вентиляційної системи в приміщенні харчоблоку, ремонт міжпанельних швів, заміна лінолеуму в групах, та заміна ламп накалювання на енергозберігаючі, ремонт каналізації, внутрішно-будинковий ремонт та ін.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідуючої та ради ДНЗ. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, спалень, підсобних приміщень, замінено шпалери ,замінено лінолеум в групах зроблено поточний ремонт на харчоблоці ,замінені кімнатні двері та двері в кабінетах в кількості 8шт, в музичній залі 2, та в групах 7шт. Придбано дитячі меблі в групи, ігрові куточки, столовий посуд, постільні набори для дітей, тюль, пісочницю. Спонсорами подаровано ноутбук. Благодійний фонд «Фортеця» подарував для закладу дитячі стільчики у кількості 50шт. Благодійник Рожанський І.М. придбав для дітей новорічні подарунки у кількості 120шт. Придбано два нових мусорних контейнера, наповнюваність для казкового куточка, українські костюми для дорослих та дитячі костюми і маски. Провели утеплення фасаду закладу за кошти обласного бюджету на суму 1млн 998грн. Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам, владі за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

У плані на новий навчальний рік будуть враховані всі недоліки та недопрацювання 2015\2016 навчального року

Кращий спосіб зробити дітей хорошими– зробитиїхщасливими( Оскар Уайльд).

Кiлькiсть переглядiв: 438

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.